کار با mixin ها در Less

کار با mixin ها در Less

mixin ها در Less همچون تابع ها در زبان های برنامه نویسی هستند. mixin ها درواقع گروهی از خاصیت های CSS هستند که به شما امکان می دهند تا از خاصیت های یک کلاس، در یک کلاس دیگر استفاده کنید. در Less شما می توانید مشابه با تعریف یک استایل CSS، یک mixin را تعریف کنید. یک mixin می تواند چندین مقدار را ذخیره سازی کند و در مواقع نیاز، آنها را مورد استفاده قرار دهد.

مثال

مثال زیر، کاربرد mixin ها را در یک فایل Less نشان می دهد:

<html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

<title>LESS Mixins</title>

</head>

<body>

<h1>Welcome to Tutorialspoint</h1>

<p class=”p1″>LESS is a CSS pre-processor that enables customizable, manageable and reusable style sheet for web site.</p>

<p class=”p2″>LESS is a dynamic style sheet language that extends the capability of CSS. </p>

<p class=”p3″>LESS is cross browser friendly.</p>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

.p1{

color:red;

}

.p2{

background : #64d9c0;

.p1();

}

.p3{

background : #DAA520;

.p1;

}

حالا می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less به به فایل style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

پس از اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک کامپایل خواهد شد:

.p1 {

color: red;

}

.p2 {

background: #64d9c0;

color: red;

}

.p3 {

background: #DAA520;

color: red;

}

خروجی کدهای بالا

گام های زیر را انجام دهید تا خروجی کدهای بالا را مشاهده نمایید:

  1. کد html بالای صفحه را با نام less_mixins.html ذخیره کنید.
  2. این فایل html را در مرورگر باز کنید. خروجی به صورت زیر خواهد بود.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less_mixins-jpg کار با mixin ها در Less LESS امکانات Less  مثال در مثال کار با mixin ها در Less در کار با mixin ها در Less خروجی کدهای بالا امکانات Less آموزش مثال در آموزش مثال آموزش کامل مثال در آموزش کامل مثال آموزش کامل کار با mixin ها در Less در آموزش کامل کار با mixin ها در Less آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری مثال در آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری کار با mixin ها در Less در آموزش کامل تصویری خروجی کدهای بالا آموزش کامل تصویری Title در آموزش کامل تصویری Title آموزش کامل تصویری red در آموزش کامل تصویری red آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری html در آموزش کامل تصویری head در آموزش کامل تصویری h1 در آموزش کامل تصویری h1 آموزش کامل تصویری color در آموزش کامل تصویری color آموزش کامل تصویری body در آموزش کامل تصویری background در آموزش کامل تصویری background آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری  خروجی کدهای بالا در آموزش کامل تصویری آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل title در آموزش کامل title آموزش کامل red در آموزش کامل Red آموزش کامل link در آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل HTML آموزش کامل head در آموزش کامل Head آموزش کامل h1 در آموزش کامل h1 آموزش کامل color در آموزش کامل Color آموزش کامل body در آموزش کامل background در آموزش کامل Background آموزش کامل <p> آموزش کامل <html > در آموزش کامل <body> آموزش کامل  خروجی کدهای بالا در آموزش کامل آموزش کار با mixin ها در Less در آموزش کار با mixin ها در Less آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای مثال در آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای کار با mixin ها در Less در آموزش حرفه ای کار با mixin ها در Less آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری مثال در آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری کار با mixin ها در Less در آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای تصویری Title در آموزش حرفه ای تصویری Title آموزش حرفه ای تصویری red در آموزش حرفه ای تصویری red آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری html در آموزش حرفه ای تصویری head در آموزش حرفه ای تصویری h1 در آموزش حرفه ای تصویری h1 آموزش حرفه ای تصویری color در آموزش حرفه ای تصویری color آموزش حرفه ای تصویری body در آموزش حرفه ای تصویری background در آموزش حرفه ای تصویری background آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای Title در آموزش حرفه ای title آموزش حرفه ای red در آموزش حرفه ای Red آموزش حرفه ای link در آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای html در آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای head در آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h1 در آموزش حرفه ای h1 آموزش حرفه ای color در آموزش حرفه ای Color آموزش حرفه ای body در آموزش حرفه ای background در آموزش حرفه ای Background آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای  خروجی کدهای بالا در آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در آموزش جامع مثال آموزش جامع کار با mixin ها در Less در آموزش جامع کار با mixin ها در Less آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری مثال در آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری کار با mixin ها در Less در آموزش جامع تصویری خروجی کدهای بالا آموزش جامع تصویری Title در آموزش جامع تصویری Title آموزش جامع تصویری red در آموزش جامع تصویری red آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری html در آموزش جامع تصویری head در آموزش جامع تصویری h1 در آموزش جامع تصویری h1 آموزش جامع تصویری color در آموزش جامع تصویری color آموزش جامع تصویری body در آموزش جامع تصویری background در آموزش جامع تصویری background آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری  خروجی کدهای بالا در آموزش جامع تصویری آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع title در آموزش جامع title آموزش جامع red در آموزش جامع Red آموزش جامع link در آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع HTML آموزش جامع head در آموزش جامع Head آموزش جامع h1 در آموزش جامع h1 آموزش جامع color در آموزش جامع Color آموزش جامع body در آموزش جامع background در آموزش جامع Background آموزش جامع <p> آموزش جامع <html > در آموزش جامع <body> آموزش جامع  خروجی کدهای بالا در آموزش جامع آموزش تصویری مثال در آموزش تصویری مثال آموزش تصویری کار با mixin ها در Less در آموزش تصویری کار با mixin ها در Less آموزش تصویری خروجی کدهای بالا آموزش تصویری Title در آموزش تصویری Title آموزش تصویری red در آموزش تصویری red آموزش تصویری p آموزش تصویری link در آموزش تصویری link آموزش تصویری html در آموزش تصویری head در آموزش تصویری h1 در آموزش تصویری h1 آموزش تصویری color در آموزش تصویری color آموزش تصویری body در آموزش تصویری background در آموزش تصویری background آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> آموزش تصویری  خروجی کدهای بالا در آموزش تصویری آموزش پیشرفته مثال در آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته کار با mixin ها در Less در آموزش پیشرفته کار با mixin ها در Less آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته تصویری مثال در آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری کار با mixin ها در Less در آموزش پیشرفته تصویری خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری Title در آموزش پیشرفته تصویری Title آموزش پیشرفته تصویری red در آموزش پیشرفته تصویری red آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری html در آموزش پیشرفته تصویری head در آموزش پیشرفته تصویری h1 در آموزش پیشرفته تصویری h1 آموزش پیشرفته تصویری color در آموزش پیشرفته تصویری color آموزش پیشرفته تصویری body در آموزش پیشرفته تصویری background در آموزش پیشرفته تصویری background آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته title در آموزش پیشرفته title آموزش پیشرفته red در آموزش پیشرفته Red آموزش پیشرفته link در آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته head در آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h1 در آموزش پیشرفته h1 آموزش پیشرفته color در آموزش پیشرفته Color آموزش پیشرفته body در آموزش پیشرفته background در آموزش پیشرفته Background آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html > در آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته : آموزش پیشرفته  خروجی کدهای بالا در آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش امکانات Less آموزش title در آموزش title آموزش red در آموزش Red آموزش link در آموزش link آموزش Less آموزش HTML آموزش head در آموزش Head آموزش h1 در آموزش h1 آموزش color در آموزش Color آموزش body در آموزش background در آموزش Background آموزش <p> آموزش <html > در آموزش <body> آموزش  خروجی کدهای بالا در آموزش title در title red در Red link در link Less HTML head در Head h1 در h1 color در Color body در background در Background <p> <html > در <body>  خروجی کدهای بالا در

استفاده از پرانتزها به هنگام فراخوانی mixin ها اختیاری است. بعنوان مثال، در مثال بالا، عبارت های ;()p1. و ;p1. کارهای یکسانی را انجام می دهند.


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google