پیدا کردن همزادها

پیدا کردن همزادها

در اینجا منظور از عناصر همزاد، عناصری است که دارای یک پدر واحد هستند.

با استفاده از پیمایش های ردیفی در درخت DOM می توان عناصر همزاد عنصر مورد نظر را به دست آورد.


پیمایش ردیفی درخت DOM

چندین روش مفید برای پیمایش ردیفی در درخت DOM وجود دارد:

  • ()siblings
  • ()next
  • ()nextAll
  • ()nextUntil
  • ()prev
  • ()prevAll
  • ()prevUntil

متد ()siblings در jQuery

متد ()sibling تمامی عناصر همزاد عنصر انتخابی را بر می گرداند.

مثال زیر کلیه عناصر همزاد تگ <h2> را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“h2”).siblings();
});

برای محدود کردن جستجوی عناصر همزاد یک عنصر، می توان یک سری از پارامتر ها را اعمال کرد.

مثال زیر تمامی تگ های <p> که همزاد تگ <h2> هستند را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“h2”).siblings(“p”);
});

متد ()next در jQuery

متد ()next همزاد بعدی عنصر انتخابی را بر می گرداند.

مثال زیر همزاد بعدی تگ <h2> را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“h2”).next();
});

متد ()nextAll در jQuery

متد ()nextAll تمامی عناصر بعدی که همزاد عنصر انتخابی هستند را بر می گرداند.

مثال زیر تمامی عناصر بعدی تگ <h2> که همزاد با این عنصر هستند را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“h2”).nextAll();
});

متد () nextUntil در jQuery

متد ()nextUntil تمامی عناصر همزاد بین دو عنصر انتخابی را بر می گرداند.

مثال زیر تمام عناصر همزاد بین دو تگ <h2> و <h6> را بر می گرداند:

مثال

$(document).ready(function(){
$(“h2”).nextUntil(“h6”);
});

متد های ()prev() ,prevUntill() ,prevAll در jQuery

متد()prev() ،prevALL و ()prevUntill از نظر عملکردی مشابه متد های قبلی هستند تنها تفاوت آنها در این است که این متد ها همزاد های قبلی عنصر مورد نظر را بر می گردانند.(پیمایش ردیفی رو به عقب را در درخت DOM انجام می دهند.)


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google