محو کردن عناصر

محو کردن عناصر

متدهای محو و یا نمایان کردن عناصر در jQuery

با jQuery می توان یک عنصر را محو و یا نمایان کرد.

متدهایی که برای این منظور در jQuery استفاده می شود:

  • ()fadeIn
  • ()fadeOut
  • ()fadeToggle
  • ()fadeTo


متد ()fadeIn

متد ()fadeIn، یک عنصر پنهان را با سرعتی مشخص نمایان می کند.

نحوه استفاده:

$(selector).fadeIn(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت شفاف شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()fadeIn اجرا می شود. (درباره تابع callback در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

در مثال زیر، متد ()fadeIn با پارامترهای مختلف نشان داده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeIn();
$(“#div2”).fadeIn(“slow”);
$(“#div3”).fadeIn(3000);
});

متد ()fadeOut

متد ()fadeOut، یک عنصر را با سرعتی مشخص محو می کند.

نحوه استفاده:

$(selector).fadeOut(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت محو شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()fadeOut اجرا می شود.

در مثال زیر، متد ()fadeOut با پارامترهای مختلف نشان داده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeOut();
$(“#div2”).fadeOut(“slow”);
$(“#div3”).fadeOut(3000);
});

متد ()fadeToggle

متد ()fadeToggle، بین متدهای ()fadeIn و ()fadeOut حرکت می کند.

عناصر شفاف را محو و عناصر پنهان را شفاف می کند.

نحوه استفاده:

$(selector).fadeToggle(speed,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed اختیاری است، سرعت محو یا نمایان شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()fadeIn یا ()fadeOut اجرا می شود.

در مثال زیر، متد ()fadeToggle با پارامترهای مختلف نشان داده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeToggle();
$(“#div2”).fadeToggle(“slow”);
$(“#div3”).fadeToggle(3000);
});

متد ()fadeTo

متد ()fadeTo، یک عنصر را تا یک مقدار مشخص، محو می کند. (مقداری بین ۰ و ۱)

نحوه استفاده:

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
 speed الزامی است، سرعت محو شدن را مشخص می کند و می تواند با مقادیر “slow”، “fast” و یا میلی ثانیه مقدار دهی شود.
opacity الزامی است، میزان شفافیت را مشخص می کند و عددی بین ۰ و ا است.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()fadeTo اجرا می شود.

در مثال زیر، متد ()fadeTo با پارامترهای مختلف نشان داده شده است:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeTo(“slow”,0.15);
$(“#div2”).fadeTo(“slow”,0.4);
$(“#div3”).fadeTo(“slow”,0.7);
});

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google