محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles

محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles

آیا می دانید از نظر سئو تعداد کاراکتر های معقول و مناسب برای سئوی مطالب سایت شما بین ۵۵ تا ۶۰ کاراکتر هست؟ مدیریت تعداد کاراکتر های مطالب سایت به این روش خیلی سخت است. مخصوصا اگر چندین نویسنده روی سایتتون دارید. در این مقاله شما را با نحوه محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس آشنا می کنیم. در ابتدای کار شما نیاز به نصب و فعالسازی افزونه وردپرسی Limit Post Titles دارید.بعد از نصب و فعالسازی افزونه به قسمت تنظیمات > Limit Post Titles مراجعه کنید. در اینجا یک سری تنظیمات داریم برای محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت title-limit-settings-wp-1 محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles Wordpress آموزش آموزش وردپرس افزونه های وردپرس سئو وردپرس  محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس سئو وردپرس افزونه های وردپرس آموزش وردپرس آموزش محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات آموزش وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل آموزش وردپرس آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات آموزش وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایمحدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش حرفه ای محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات آموزش وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای آموزش وردپرس آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات آموزش وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع آموزش وردپرس آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات آموزش وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته آموزش وردپرس آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش آموزش وردپرس آموزش Wordpress آموزش wordpress

در اینجا دو تنظیم برای این افزونه در دسترس ما قرار گرفته که مشخص شده می توانیم تعداد کاراکتر های عنوان نوشته را تغییر دهید و همچنین انواع پست از جمله نوشته و برگه را تغییر دهید. البته ذخیره تنظیمات را فراموش نکنید ?

حالا می بینید که هنگام تایپ کردن عنوان نوشته تعداد کاراکتر های عنوان را میبینید و می توانید آنها را مدیریت کنید.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت title-limit-settings-wp-1 محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles Wordpress آموزش آموزش وردپرس افزونه های وردپرس سئو وردپرس  محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس سئو وردپرس افزونه های وردپرس آموزش وردپرس آموزش محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات آموزش وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل آموزش وردپرس آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات آموزش وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایمحدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش حرفه ای محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات آموزش وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای آموزش وردپرس آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات آموزش وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع آموزش وردپرس آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات آموزش وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته آموزش وردپرس آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش آموزش وردپرس آموزش Wordpress آموزش wordpress   ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت title-limit-wp-2 محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles Wordpress آموزش آموزش وردپرس افزونه های وردپرس سئو وردپرس  محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس سئو وردپرس افزونه های وردپرس آموزش وردپرس آموزش محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش کامل سئو وردپرس آموزش کامل دستورات سئو وردپرس آموزش کامل دستورات افزونه های وردپرس آموزش کامل دستورات آموزش وردپرس آموزش کامل دستورات Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش کامل برنامه نویسی Wordpress آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل افزونه های وردپرس آموزش کامل آموزش وردپرس آموزش کامل Wordpress آموزش سئو وردپرس آموزش دستورات سئو وردپرس آموزش دستورات افزونه های وردپرس آموزش دستورات آموزش وردپرس آموزش دستورات Wordpress آموزش حرفه ایمحدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش حرفه ای محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles آموزش حرفه ای سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات سئو وردپرس آموزش حرفه ای دستورات افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای دستورات آموزش وردپرس آموزش حرفه ای دستورات Wordpress آموزش حرفه ای برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش حرفه ای برنامه نویسی Wordpress آموزش حرفه ای افزونه های وردپرس آموزش حرفه ای آموزش وردپرس آموزش حرفه ای Wordpress آموزش جامع محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش جامع سئو وردپرس آموزش جامع دستورات سئو وردپرس آموزش جامع دستورات افزونه های وردپرس آموزش جامع دستورات آموزش وردپرس آموزش جامع دستورات Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش جامع برنامه نویسی Wordpress آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع افزونه های وردپرس آموزش جامع آموزش وردپرس آموزش جامع Wordpress آموزش پیشرفته محدود کردن عنوان مطالب در وردپرس با Limit Post Titles در آموزش وردپرس آموزش پیشرفته سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات سئو وردپرس آموزش پیشرفته دستورات افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته دستورات آموزش وردپرس آموزش پیشرفته دستورات Wordpress آموزش پیشرفته برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش پیشرفته برنامه نویسی Wordpress آموزش پیشرفته افزونه های وردپرس آموزش پیشرفته آموزش وردپرس آموزش پیشرفته Wordpress آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی سئو وردپرس آموزش برنامه نویسی افزونه های وردپرس آموزش برنامه نویسی آموزش وردپرس آموزش برنامه نویسی Wordpress آموزش برنامه نویسی آموزش افزونه های وردپرس آموزش آموزش وردپرس آموزش Wordpress آموزش wordpress

دانلود افزونه


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google