متدهای Get/Post

متدهای Get/Post

متدهای ()get و ()post برای درخواست داده از سرور استفاده می شود.

درخواست اطلاعات از سرور: GET در مقابل POST

دو روش معمول برای درخواست داده از سرور وجود دارد:

  • GET – درخواست داده از یک منبع مشخص
  • POST – ارسال داده به یک منبع مشخص برای پردازش و دریافت پاسخ آن

روش GET، فقط برای دریافت داده ها از سرور استفاده می شود. توجه داشته باشید که در این روش ممکن است اطلاعات از Cache برگردانده شود.

در روش POST، می توان متغیرهایی را به سرور ارسال نمود و بعد از پردازش آنها پاسخ را دریافت کرد. در این روش هرگز از اطلاعات Cache استفاده نمی شود.


متد ()get.$ در jQuery

متد ()get.$، با استفاده از روش GET داده ای را از سرور درخواست می کند.

نحوه استفاده:

$.get(URL,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
URL الزامی است، URL فایل درخواست شده است.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()get.$ اجرا می شود.

در مثال زیر، با استفاده از متد ()get.$ داده ها را از یک فایل PHP روی سرور بازیابی می کنیم:

مثال

$(“button”).click(function(){
$.get(“demo_test.php”,function(data,status){
alert(“Data: ” + data + “nStatus: ” + status);
});
});

پارامترهای تابع callback:

  1. data: حاوی صفحه ی درخواست شده است.
  2. status: حاوی وضعیت درخواست است.

توجه: در کادر پایین، محتویات فایل “demo_test.php” نشان داده شده است: (از دستور echo، برای چاپ استفاده شده است)

<?php
echo “This is some text from an external PHP file.”;
?>

متد ()post.$ در jQuery

متد ()post.$، با استفاده از روش POST داده ای را از سرور درخواست می کند.

نحوه استفاده:

$.post(URL,data,callback);

پارامترها:

پارامتر توضیح
URL الزامی است، URL فایل درخواست شده است.
data اختیاری است، می تواند شامل تعدادی متغیر و مقادیر آنها باشد که همراه درخواست به سرور ارسال می شود.
callback اختیاری است، تابعی است که بعد از اجرای کامل متد ()post.$ اجرا می شود.

در مثال زیر، با استفاده از متد ()post.$ دو متغیر name و city را همراه درخواست به سرور ارسال کرده و با توجه به مقادیر آنها داده ها را از یک فایل PHP روی سرور بازیابی می کنیم:

مثال

$(“button”).click(function(){
$.post(“demo_test_post.php”,
{
name:”Donald Duck”,
city:”Duckburg”
},
function(data,status){
alert(“Data: ” + data + “nStatus: ” + status);
});
});

توجه: در کادر پایین، محتویات فایل “demo_test.php” نشان داده شده است:

<?php
if (isset($_POST[“name”]) && isset($_POST[“city”]))
{
echo ‘Dear :’.$_POST[“name”].’. ‘;
echo ‘Hope you live well in ‘.$_POST[“city”];
}
else echo ‘Nothing’;
?>

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google