لیست دستورات SQL

لیست دستورات SQL

در این درس لیست تمام دستورات زبان پایگاه داده ای SQL آورده شده است.

و با یک مثال چگونگی استفاده از ان ذکر شده است.

دستورات SQL نحوه استفاده
AND / OR SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
AND|OR condition
ALTER TABLE ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype
or
ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name
AS (alias) SELECT column_name AS column_alias
FROM table_name
or
SELECT column_name
FROM table_name  AS table_alias
BETWEEN SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2
CREATE DATABASE CREATE DATABASE database_name
CREATE TABLE CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
column_name2 data_type,

)
CREATE INDEX CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
or
CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
CREATE VIEW CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
DELETE DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value
or
DELETE FROM table_name
DROP DATABASE DROP DATABASE database_name
DROP INDEX DROP INDEX table_name.index_name (SQL Server)
DROP INDEX index_name ON table_name (MS Access)
DROP INDEX index_name (DB2/Oracle)
ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name (MySQL)
DROP TABLE DROP TABLE table_name
GROUP BY SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value
IN SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
IN (value1,value2,..)
INSERT INTO INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,….) or INSERT INTO table_name
(column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,….)
INNER JOIN SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
LEFT JOIN SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
RIGHT JOIN SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
FULL JOIN SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
LIKE SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern
ORDER BY SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name [ASC|DESC]
SELECT SELECT column_name(s)
FROM table_name
SELECT * SELECT *
FROM table_name
SELECT DISTINCT SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name
SELECT INTO SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_table_name or SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_table_name
SELECT TOP SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
TRUNCATE TABLE TRUNCATE TABLE table_name
UNION SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2
UNION ALL SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2
UPDATE UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value,…
WHERE some_column=some_value
WHERE SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google