عنصر object در HTML

عنصر object در HTML

هدف از عنصر <object> گسترش قابلیت های مرورگر وب با استفاده از برنامه های کمکی است. (Plug-In)

برنامه کمکی (Plug-Ins):

یک برنامه کمکی، برنامه ایست که می تواند توسط مرورگر برای “کمک” فراخوانی شود. نرم افزارهای کمکی، Plug-In نیز نامیده می شوند.

نرم افزارهای کمکی، می توانند برای پخش صدا و فیلم (و چیزهای دیگری) استفاده شوند. این برنامه ها توسط تگ <object> فراخوانی می شوند.

یک مزیت استفاده از برنامه های کمکی بمنظور پخش صدا و فیلم، این است که می توانید به کاربر اجازه دهید، تنظیم های player را خود او کنترل کند.

بیشتر برنامه های کمکی، امکان کنترل تنظیمات صدا و عملگرهای پخش مثل rewind، pause، stop و play را به کاربر می دهند.


بهترین روش برای پخش ویدئو و صدا در HTML چیست؟

برای دانستن این مطلب به فصل بعد مراجعه کنید. (پخش صدا و پخش ویدئو)


پخش صدا با استفاده از QuickTime:

مثال:

<object width="420" height="360"
classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="liar.wav" />
<param name="controller" value="true" />
</object>

 


پخش ویدئو با استفاده از QuickTime:

مثال:

<object width="420" height="360"
classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="movie.mp4" />
<param name="controller" value="true" />
</object>

 


پخش SWFها با استفاده از Flash:

مثال:

<object width="400" height="40"
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/
pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0">
<param name="SRC" value="bookmark.swf">
<embed src="/bookmark.swf" width="400" height="40"></embed>
</object>

 


پخش WMV Movie ها با استفاده از Windows Media Player:

مثال زیر کدی را که برای نمایش فایل Windows Media استفاده می شود، نشان می دهد.

مثال:

<object width="100%" height="100%"
type="video/x-ms-asf" url="3d.wmv" data="3d.wmv"
classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<param name="url" value="3d.wmv">
<param name="filename" value="3d.wmv">
<param name="autostart" value="1">
<param name="uiMode" value="full" />
<param name="autosize" value="1">
<param name="playcount" value="1">
<embed type="application/x-mplayer2" src="/3d.wmv" width="100%" height="100%" autostart="true" showcontrols="true" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"></embed>
</object>

 


Plug-Ins:

Pluginها برای اهداف مختلفی در html استفاده می شوند. آنها می توانند برای پخش موزیک، نمایش نقشه، تأیید شناسه کاربری بانکی، کنترل ورودی ها کاربر و … بکار روند.


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google