عناصرXHTML

عناصرXHTML

عناصر در XHTML همان عناصر HTML هستند که مانند XML نوشته شده اند.

عناصر XHTML – قوانین نوشتاری:

  • عناصر XHTML باید به طور صحیح به صورت تودرتو نوشته شوند.
  • عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند.
  • عناصر XHTML باید با حروف کوچک نوشته شوند.
  • یک سند XHTML باید یک عنصر ریشه ای داشته باشند. (کل عناصر موجود در سند، در یک عنصر ریشه ای قرار داده شوند)


عناصر XHTML باید به طور صحیح به صورت تودرتو نوشته شوند:

در HTML، بعضی عناصر می توانند به طور نادرست با یکدیگر تودرتو شوند، مثل مورد زیر:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

در XHTML، تمامی عناصر باید به طور صحیح با یکدیگر تو در تو نوشته شوند، مثل مورد زیر:

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند:

قطعه کد زیر غلط است:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

این درست است:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

عناصر تهی نیز باید بسته شوند:

قطعه کد زیر غلط است:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src=”/happy.gif” alt=”Happy face”>

این درست است:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src=”/happy.gif” alt=”Happy face” />

عناصر XHTML باید با حروف کوچک نوشته شوند:

قطعه کد زیر غلط است:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

این درست است:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google