استفاده از mixin در ruleset

استفاده از mixin در ruleset

یک ruleset، که به آن مجموعه قواعد نیز گفته می شود، می تواند شامل خاصیت ها(properties) و مجموعه قواعد تو در تو(nested ruleset) و تعریف متغیرها و mixin ها و دیگر موارد باشد. یک ruleset در یک متغیر ذخیره می شود و سپس می تواند به دیگر ساختارها اضافه شود. با اضافه کردن یک ruleset در داخل کدها(ساختارها)، تمام خصوصیات تعریف شده در آن، در داخل آن ساختار کپی می شوند. 

مثال

در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است:

<!doctype html>

<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css” />

</head>

<body>

<div class=”cont”>

<h2>Welcome to TutorialsPoint</h2>

<p>The largest Tutorials Library on the web.</p>

</div>

</body>

</html>

اکنون فایل style.less را ایجاد می کنیم:

@detached-ruleset: {

.mixin() {

font-family: “Comic Sans MS”;

background-color: #AA86EE;

}

};

.cont {

@detached-ruleset();

.mixin();

}

اکنون می توانید با استفاده از دستور زیر، فایل style.less را به فایل style.css کامپایل کنید:

lessc style.less style.css

با اجرای دستور بالا، فایل style.css به طور اتوماتیک ایجاد خواهد شد:

.cont {

font-family: “Comic Sans MS”;

background-color: #AA86EE;

}

ایجاد خروجی کدهای بالا

اجازه دهید تا با انجام گام های زیر، نتیجه ی کدهای بالا را در عمل مشاهده کنیم:

  1. کد اچ تی امال بالا را با نام passing_ruleset.html ذخیره کنید.
  2. حالا این فایل اچ تی ام ال را در یک مرورگر باز کنید، خروجی زیر نمایش داده می شود.

ابتکار در وب (وبتکار) | طراحی سایت | آموزش طراحی سایت http-beyamooz-com-images-less-less-passing-jpg استفاده از mixin در ruleset LESS آموزش امکانات Less  مثال در LESS مثال در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS ایجاد خروجی کدهای بالا امکانات Less استفاده از mixin در ruleset در LESS استفاده از mixin در ruleset آموزش مثال در LESS آموزش مثال آموزش کامل مثال در LESS آموزش کامل مثال آموزش کامل دستورات امکانات Less آموزش کامل دستورات LESS آموزش کامل دستورات آموزش کامل در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش کامل تصویری مثال در LESS آموزش کامل تصویری مثال آموزش کامل تصویری در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش کامل تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل تصویری استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش کامل تصویری p در LESS آموزش کامل تصویری p آموزش کامل تصویری link در LESS آموزش کامل تصویری link آموزش کامل تصویری h2 در LESS آموزش کامل تصویری h2 آموزش کامل تصویری font-family در LESS آموزش کامل تصویری font-family آموزش کامل تصویری background-color در LESS آموزش کامل تصویری background-color آموزش کامل تصویری <html> در LESS آموزش کامل تصویری <html> آموزش کامل تصویری <head> در LESS آموزش کامل تصویری <head> آموزش کامل تصویری <body> در LESS آموزش کامل تصویری <body> آموزش کامل تصویری </div> در LESS آموزش کامل تصویری </div> آموزش کامل برنامه نویسی وبسایت آموزش کامل برنامه نویسی امکانات Less آموزش کامل برنامه نویسی LESS آموزش کامل برنامه نویسی آموزش کامل ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش کامل ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش کامل امکانات Less آموزش کامل استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش کامل استفاده از mixin در ruleset آموزش کامل p در LESS آموزش کامل link در LESS آموزش کامل link آموزش کامل Less آموزش کامل HTML آموزش کامل Head آموزش کامل h2 در LESS آموزش کامل h2 آموزش کامل font-family در LESS آموزش کامل font family: آموزش کامل background-color در LESS آموزش کامل background-color آموزش کامل <p> آموزش کامل <html> در LESS آموزش کامل <head> در LESS آموزش کامل <div> آموزش کامل <body> در LESS آموزش کامل <body> آموزش کامل </div> در LESS آموزش کامل آموزش دستورات امکانات Less آموزش دستورات LESS آموزش دستورات آموزش در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش حرفه ای مثال در LESS آموزش حرفه ای مثال آموزش حرفه ای دستورات امکانات Less آموزش حرفه ای دستورات LESS آموزش حرفه ای دستورات آموزش حرفه ای در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال در LESS آموزش حرفه ای تصویری مثال آموزش حرفه ای تصویری در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش حرفه ای تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای تصویری استفاده از mixin در ruleset در آموزش حرفه ای تصویری p در LESS آموزش حرفه ای تصویری p آموزش حرفه ای تصویری link در LESS آموزش حرفه ای تصویری link آموزش حرفه ای تصویری h2 در LESS آموزش حرفه ای تصویری h2 آموزش حرفه ای تصویری font-family در LESS آموزش حرفه ای تصویری font-family آموزش حرفه ای تصویری background-color در LESS آموزش حرفه ای تصویری background-color آموزش حرفه ای تصویری <html> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <html> آموزش حرفه ای تصویری <head> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <head> آموزش حرفه ای تصویری <body> در LESS آموزش حرفه ای تصویری <body> آموزش حرفه ای تصویری </div> در LESS آموزش حرفه ای تصویری </div> آموزش حرفه ای برنامه نویسی امکانات Less آموزش حرفه ای برنامه نویسی LESS آموزش حرفه ای برنامه نویسی آموزش حرفه ای ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش حرفه ای ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش حرفه ای امکانات Less آموزش حرفه ای استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش حرفه ای استفاده از mixin در ruleset آموزش حرفه ای p در LESS آموزش حرفه ای link در LESS آموزش حرفه ای link آموزش حرفه ای Less آموزش حرفه ای HTML آموزش حرفه ای Head آموزش حرفه ای h2 در LESS آموزش حرفه ای h2 آموزش حرفه ای font-family در LESS آموزش حرفه ای font family: آموزش حرفه ای background-color در LESS آموزش حرفه ای background-color آموزش حرفه ای <p> آموزش حرفه ای <html> در LESS آموزش حرفه ای <head> در LESS آموزش حرفه ای <div> آموزش حرفه ای <body> در LESS آموزش حرفه ای <body> آموزش حرفه ای </div> در LESS آموزش حرفه ای آموزش جامع مثال در LESS آموزش جامع مثال آموزش جامع دستورات امکانات Less آموزش جامع دستورات LESS آموزش جامع دستورات آموزش جامع در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش جامع تصویری مثال در LESS آموزش جامع تصویری مثال آموزش جامع تصویری در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش جامع تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع تصویری استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش جامع تصویری p در LESS آموزش جامع تصویری p آموزش جامع تصویری link در LESS آموزش جامع تصویری link آموزش جامع تصویری h2 در LESS آموزش جامع تصویری h2 آموزش جامع تصویری font-family در LESS آموزش جامع تصویری font-family آموزش جامع تصویری background-color در LESS آموزش جامع تصویری background-color آموزش جامع تصویری <html> در LESS آموزش جامع تصویری <html> آموزش جامع تصویری <head> در LESS آموزش جامع تصویری <head> آموزش جامع تصویری <body> در LESS آموزش جامع تصویری <body> آموزش جامع تصویری </div> در LESS آموزش جامع تصویری </div> آموزش جامع برنامه نویسی وبسایت آموزش جامع برنامه نویسی امکانات Less آموزش جامع برنامه نویسی LESS آموزش جامع برنامه نویسی آموزش جامع ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش جامع ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش جامع امکانات Less آموزش جامع استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش جامع استفاده از mixin در ruleset آموزش جامع p در LESS آموزش جامع link در LESS آموزش جامع link آموزش جامع Less آموزش جامع HTML آموزش جامع Head آموزش جامع h2 در LESS آموزش جامع h2 آموزش جامع font-family در LESS آموزش جامع font family: آموزش جامع background-color در LESS آموزش جامع background-color آموزش جامع <p> آموزش جامع <html> در LESS آموزش جامع <head> در LESS آموزش جامع <div> آموزش جامع <body> در LESS آموزش جامع <body> آموزش جامع </div> در LESS آموزش جامع آموزش تصویری مثال در LESS آموزش تصویری مثال آموزش تصویری در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش تصویری استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش تصویری استفاده از mixin در ruleset آموزش تصویری p در LESS آموزش تصویری p آموزش تصویری link در LESS آموزش تصویری link آموزش تصویری h2 در LESS آموزش تصویری h2 آموزش تصویری font-family در LESS آموزش تصویری font-family آموزش تصویری background-color در LESS آموزش تصویری background-color آموزش تصویری <html> در LESS آموزش تصویری <html> آموزش تصویری <head> در LESS آموزش تصویری <head> آموزش تصویری <body> در LESS آموزش تصویری <body> آموزش تصویری </div> در LESS آموزش تصویری </div> آموزش پیشرفته مثال در LESS آموزش پیشرفته مثال آموزش پیشرفته دستورات امکانات Less آموزش پیشرفته دستورات LESS آموزش پیشرفته دستورات آموزش پیشرفته در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال در LESS آموزش پیشرفته تصویری مثال آموزش پیشرفته تصویری در مثال زیر، از یک mixin در داخل یک ruleset در یک فایل Less استفاده شده است در LESS آموزش پیشرفته تصویری ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته تصویری استفاده از mixin در ruleset در آموزش پیشرفته تصویری p در LESS آموزش پیشرفته تصویری p آموزش پیشرفته تصویری link در LESS آموزش پیشرفته تصویری link آموزش پیشرفته تصویری h2 در LESS آموزش پیشرفته تصویری h2 آموزش پیشرفته تصویری font-family در LESS آموزش پیشرفته تصویری font-family آموزش پیشرفته تصویری background-color در LESS آموزش پیشرفته تصویری background-color آموزش پیشرفته تصویری <html> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <html> آموزش پیشرفته تصویری <head> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <head> آموزش پیشرفته تصویری <body> در LESS آموزش پیشرفته تصویری <body> آموزش پیشرفته تصویری </div> در LESS آموزش پیشرفته تصویری </div> آموزش پیشرفته برنامه نویسی امکانات Less آموزش پیشرفته برنامه نویسی LESS آموزش پیشرفته برنامه نویسی آموزش پیشرفته ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش پیشرفته ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش پیشرفته امکانات Less آموزش پیشرفته استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش پیشرفته استفاده از mixin در ruleset آموزش پیشرفته p در LESS آموزش پیشرفته link در LESS آموزش پیشرفته link آموزش پیشرفته Less آموزش پیشرفته HTML آموزش پیشرفته Head آموزش پیشرفته h2 در LESS آموزش پیشرفته h2 آموزش پیشرفته font-family در LESS آموزش پیشرفته font family: آموزش پیشرفته background-color در LESS آموزش پیشرفته background-color آموزش پیشرفته <p> آموزش پیشرفته <html> در LESS آموزش پیشرفته <head> در LESS آموزش پیشرفته <div> آموزش پیشرفته <body> در LESS آموزش پیشرفته <body> آموزش پیشرفته </div> در LESS آموزش پیشرفته : آموزش برنامه نویسی وبسایت آموزش برنامه نویسی امکانات Less آموزش برنامه نویسی LESS آموزش برنامه نویسی آموزش ایجاد خروجی کدهای بالا در LESS آموزش ایجاد خروجی کدهای بالا آموزش امکانات Less آموزش استفاده از mixin در ruleset در LESS آموزش استفاده از mixin در ruleset آموزش p در LESS آموزش link در LESS آموزش link آموزش Less آموزش HTML آموزش Head آموزش h2 در LESS آموزش h2 آموزش font-family در LESS آموزش font family: آموزش background-color در LESS آموزش background-color آموزش <p> آموزش <html> در LESS آموزش <head> در LESS آموزش <div> آموزش <body> در LESS آموزش <body> آموزش </div> در LESS آموزش p در LESS link در LESS link Less HTML Head h2 در LESS h2 font-family در LESS font family: background-color در LESS background-color <p> <html> در LESS <head> در LESS <div> <body> در LESS <body> </div> در LESS


اگه به اشتراک نزاشتی حداقل لایک کن:(

نظر شما در رابطه با این آموزش چیست


بالا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ میباشد و متعلق است به Webtekar.ir.
Google